Välkommen till BAFF

Etanol är idag ett av världens i särklass största biodrivmedel. Etanol är redan etablerat med en väl utbyggd infrastruktur, i bland annat Sverige, för höginblandning (E85) att använda i bränsleflexibla bilar. Nästan all bensin i Sverige innehåller dessutom 5 procent etanol. Etanol kan även användas i anpassade dieselmotorer i form av drivmedlet ED95.

Etanol kan tillverkas från ett brett utbud av råvaror och det är viktigt att uttaget av råvaran är långsiktigt hållbart. Sockerrör är idag den vanligaste råvaran vid produktion av etanol.


BEST - den största utvärderingen av etanol någonsin

Tidigare i år presenterades slutrapporten för EU-projektet BEST ?BioEthanol for Sustainable Transport. Projektet har genomförts under fyra års tid och har utvärderat och granskat etanolfordon och etanoldrivmedel, både låg- och höginblandning, i sex europeiska länder samt i Kina och Brasilien.Läs mer om rapporten här!

Ladda hem rapporten här!


NILE-projektet

NILE - New Improvements for Lignocellulosic Ethanol är ett EU projekt inom 6:e ramprogrammet som avslutats våren 2010 efter totalt 4,5 år. Projektet har fokuserat p?utvecklingen av etanol från lignocellulosa. 2 delrapporter har publicerats...

Aktuellt

Miljöbil, vad då - Regeringen måste tänka till!

Jag delar regeringens uppfattning att det är angeläget att införa en ny miljöbilsdefinition. Men att endast koppla till lättnader i fordonsskatten är ett svagt styrmedel, som knappast påverkar beslut vid bilköp. Dessutom saknas det i regeringsförslaget styrmedel som stimulerar marknadstillväxt för fordon som kan köras på höginblandade drivmedel.
Förslagen i regeringens vårproposition har debatterats i media och bland oss som jobbar för minskat fossilberoende inom transportsektorn. Det är angeläget att vi kritiker samlar krafterna för att få en bra långsiktig miljöbilsdefinition.
Systemet för reducerade förmånsvärden måste göras om så att det långsiktigt gynnar samtliga fossiloberoende fordon, där ett reducerat förmånsvärde kan villkoras av tankningsgrad för förnybar energi. För att kunna nå 2030-målet om fossiloberoende transporter borde 50 procent av alla bilar som säljs 2016 kunna köra på höginblandade biodrivmedel eller el. Det är därför viktigt att regering och riksdag snabbt fattar långsiktiga beslut om styrmedel och spelregler.
Många remissinstanser anser att fordon, som kan drivas med förnybara drivmedel, är en förutsättning för att uppnå regeringens och riksdagens 2030-mål. Tyvärr cementerar regeringens förslag dominansen från fossila drivmedel, bland annat genom att dieselbilar även fortsättningsvis kan betecknas som miljöbilar och därmed får ekonomiska fördelar, trots avsevärd klimat- och hälsopåverkan. Världshälsoorganisationen (WHO) slog häromdagen fast att dieselavgaser ger cancer.
Miljöbilsdefinitionen måste för att få effekt, kopplas långsiktigt till förmånsskattelagen, vilket tidigare visat sig vara ett mycket effektivt incitament för att styra mot klimateffektiva val vid bilköp. Idag finns bara ett tidsbegränsat sådant system som inte sträcker sig längre än till och med 2013. Dessutom har etanolbilarna redan uteslutits ur systemet.
En ny miljöbilsdefinition kan inte innefatta fordon som drivs enbart med fossila bränslen utan bara de bästa bilarna ur miljö- och klimathänseende. Dessutom måste biodrivmedlens faktiska miljö- och klimatnytta beaktas. Flexi- och bifuelbilars klimatprestanda beräknas idag utifrån ren bensindrift. Det måste ändras.
Förslaget motverkar alla realistiska möjligheter att på allvar påbörja den systematiska omställningen av fordonsflottan, vilket krävs för att bryta fossilberoendet och nå ett fossiloberoende till 2030. Det är av avgörande betydelse att förutsättningar skapas redan 2013 så att marknadsintroduktionen av flexifuelbilar kan återstartas med full kraft, i den redan uppbyggda och fungerande infrastrukturen för E85 med ca 1 700 tankställen. 
Hur tänker regeringen hantera den omfattande kritiken? Ignorera den eller starta ett seriöst jobb för att vi skall få en långsiktigt hållbar biodrivmedelspolitik, med trovärdiga spelregler och långsiktiga styrmedel?
Vi förväntar oss ett samlat besked från regeringen och statsministern.
 
Jan Lindstedt
BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF)
 

Klicka p?ett diagram för att se en större version.

De 10 mest köpta bilarna under april,
fossila CO2-utsläpp
De 10 mest köpta bilarna under april:s CO2-utsläpp
E = Vid körning på verifierad hållbar etanol
B = Bensin
D = Diesel
De 10 mest köpta miljöbilarna under april,
fossila C02-utsläpp
De 10 mest köpta miljöbilarna under april
E = Vid körning på verifierad hållbar etanol
B = Bensin
D = Diesel
Köpta etanolbilar - Totalt per år

Köpta etanolbilar - Totalt
Webbredaktör: Karin Sandström
Läs våra nyhetsbrev här

Bioetanol som drivmedel

· E5

Låginblandning i 95 oktanig bensin

· E85

Höginblandning i flexifuelbilar

· ED95

Bioetanol för tunga fordon

Cellulosaetanol

Genom att integrera produktionen av cellulosaetanol med till exempel kraftvärmeproduktion eller någon form av bioraffinaderi når man ett effektivt utnyttjande av råvaran. På detta sätt kan minst 80 procent av råvarans energi förädlas till värdefulla produkter.


(Klicka för större bild)

Teknikutvecklingen för cellulosaetanol, även kallat andra generationens eller avancerade biodrivmedel, fortsätter bland annat i den världsunika Etanolpiloten i Örnsköldsvik. Ett av BAFFs medlemsföretag, SEKAB, ansvarar för utvecklingsarbetet i Etanolpiloten, som formellt ägs av holdingbolagen vid universiteten i Umeå och Luleå samt Mittuniversitetet

Allt växtmaterial innehåller cellulosa i olika grad. Cellulosa finns exempelvis i skogsbiprodukter, energiskog och gräs. Genom att även nyttja cellulosan i sockerrör, så kallad bagass, och jordbruksrester kan man öka volymen av den etanol som produceras per hektar utan att konkurrera med matproduktion.


(Klicka för större bild)